Choose language

Close

Arbetsmiljö för gruppledare

Arbetsstatistiken, som bara gäller de anmälda, skador som lett till sjukskrivning, visar en ökning av skador på grund av våld. Vissa yrkesgrupper är enligt arbetsskadestatistiken mer utsatta än andra grupper.
 
Våld varierar från mord till trakasserier i form av hot via brev eller telefon. Våld kan användas planerat för att nå vissa mål. Våld kan också förekomma när miljön inbjuder till brottsliga handlingar liksom i olika våldssituationer.
 
Det finnas anledning att anta att många händelser med våld eller hot om våld aldrig registreras.
 
Människor reagerar olika i en våldssituation. En del reagerar direkt med stressreaktioner eller chocktillstånd, andra efter flera timmar eller dagar. Många upplever rädsla obehag eller skräck efter det som har hänt eller kunnat hända. Enbart kunskapen om att man kan riskera att utsättas för våld eller hot innebär för många människor en stark psykisk press i arbetet.
 
Mycket lidande kan förhindras med förebyggande åtgärder, välfungerande rutiner och ett bra omhändertagande av den som råkar ut för våld eller hot om våld.
 
Enligt AFS 1993:2 Hot och Våld i Arbetsmiljön  11 § är det viktigt att den finns en förberedd organisation för att lindra skador av en vålds- eller hotsituation och förebygga framtida problem.
 
Utbildningen ger kunskaper och färdigheter för att kunna agera ur rollen som  gruppledare, när en arbetstagare blivit utsatt för våld eller hot om våld för att på så sätt lindra skador av en händelse av sådan art och förebygga framtida problem.
 
Utbildningen omfattar:
- Riskanalys
- Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS) 
- Avvikelserapportering
- Krisplan – beredskapsplan och kommunikationsplan via alvarlig händelse
- Förebyggande arbete
- Definitioner för en krisreaktion.
- Krisreaktionens olika faser.
- Reaktioner efter en krisreaktion.
- Psykologiska och fysiologiska försvarsreaktioner i samband med en krisreaktion.
- Stödinsatser/omhändertagande efter en krisreaktion.
- Grupparbete - utformning av handlingsplan för omhändertagande av en drabbad person under och efter en kris/stressreaktion.

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se