Choose language

Close

Code of Conduct

Falck Groups Code of Conduct
Falck Groups Code of Conduct gäller för alla anställda runt om i världen. Falck Group förväntar sig att vi alla delar de fundamentala principer som tydliggörs i denna deklaration.
Syftet med denna Code of Conduct är att i detalj redogöra för Falck Groups sociala, miljömässiga och etiska riktlinjer – de standarder som vi förväntar oss att alla anställda efterlever.
FN:s Global Compact ligger till grund för Falck Groups Code of Conduct. Den omfattar områdena mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, miljö och kampen mot korruption. Falck efterlever följande principer iFN:s Global Compact:
 
1. Mänskliga rättigheter
•  Företaget skall stödja och respektera skyddet för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som företaget kan påverka.
•  Företaget skall försäkra sig om att det inte medverkar till brott mot de mänskliga rättigheterna.
 
2. Arbetstagares rättigheter
•  Företaget skall upprätthålla föreningsfrihet och erkänna arbetstagarens rätt till kollektiva förhandlingar.
•  Företaget skall stödja avskaffandet av alla former av tvångsarbete.
•  Företaget skall stödja ett effektivt avskaffande av barnarbete.
•  Företaget skall stödja avskaffandet av diskriminering i arbets- och anställningsförhållanden.
 
3. Miljö
•  Företaget skall stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
•  Företaget skall ta initiativ till att främja större miljömässigt ansvarstagande.
•  Företaget skall uppmana till utveckling och spridning av miljövänlig teknik.
 
4. Antikorruption
•  Företaget skall motarbeta alla former av korruption, inklusive ekonomiskt utnyttjande och utpressning.
Falck Group beskriver principerna utförligare nedan.
 
1. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
 
Villkor för arbete och sysselsättning
Falck Group följer lagens krav vad gäller minimilön, övertidsersättning, sjukdagar och andra ersättningar.
Falck Group säkerställer att arbetsveckan är i överensstämmelse med lokal lagstiftning. Övertidsarbete ska vara frivilligt, sällan förekommande och i enlighet med lokal lagstiftning. De anställda har rätt till minst en fridag i veckan och ska ha lämpliga pauser under arbetet, såväl som lämpliga vilopauser mellan arbetspassen.
 
Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
Falck Group är ansvarigt för en säker och hälsosam arbetsmiljö, inklusive skydd mot olyckor och skador. Lämpliga hälso- och säkerhetsstandarder ska etableras och följas.
Falck Group följer alla gällande lokala lagar och bestämmelser för att förebygga olyckor och skador. Dessutom kommer vi att fortsätta att förbättra arbetsvillkor och reducera arbetsrelaterade risker och faror, till exempel genom skyddsutrustning och sådan utbildning som krävs för att den anställde ska kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt.
 
2. ARBETSTAGARES RÄTTIGHETER
 
Föreningsfrihet och rätten till kollektiv förhandling
Falck Group kommer att respektera de anställdas och andra arbetares föreningsfrihet med avseende på lagliga fackföreningar och erkänner arbetstagarens rätt till kollektiva förhandlingar.
 
Barnarbete och unga anställda
Falck Group kommer inte att använda sig av eller dra fördel av barnarbete. Minimiåldern för anställning får inte vara lägre än åldern för uppfyllande av skolplikten i det aktuella landet och i alla händelser inte lägre än 15 år (eller 14 år, om det är vad som gäller enligt nationell lagstiftning).
Falck Group kommer att avstå från att anställa unga arbetare (under 18 år) för arbete som kan innebära fara för deras hälsa, säkerhet eller moral.
Om vi upptäcker att ett barn arbetar i företaget, ska vi agera i barnets intresse.
 
Tvångsarbete och rörelsefrihet
Falck Group kommer inte att använda eller stödja användningen av tvångsarbete. Detta inkluderar anställda som inte har erbjudit sin arbetskraft frivilligt, eller anställda som inte har möjlighet att säga upp sitt kontrakt.
 
Diskriminering
Falck Group kommer inte att diskriminera någon på grund av kön, ras, färg, religion etc. Anställning, lön, förmåner, kurser, befordran, uppsägning, pension eller andra arbetsrelaterade beslut ska baseras på relevanta kriterier.
 
3. MILJÖ
 
Skydd av miljön
Falck Group efterlever alla relevanta nationella miljölagar och strävar efter att minimera skadliga effekter för miljön.
 
4. ANTIKORRUPTION
 
Korruption och mutor
Falck Group är inte involverat i någon form av korruption, inklusive utpressning, bedrägeri eller mutor.
 
5. ÖVERVAKNING
Senior Vice Presidents i varje division är ansvariga för att respektive division följer Falck Groups Code of Conduct.
Group HR kommer i samarbete med personalsekreteraren i WWC att förbereda en Code of Conduct-statusrapport till det årliga WWC-mötet, inklusive relevanta ämnen som ska diskuteras.
 
BILAGA: Mänskliga rättigheter och arbetsstandarder
 
Denna Code of Conduct är baserad på de generella principerna i ”The Universal Declaration of Human Rights (1948)” [FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948)], de åtta grundläggande ILO-konventionerna och andra relevanta internationella människorätts- och arbetsstandarder enligt följande:
 
•  FN:s viktigaste instrument för mänskliga rättigheter: Universal Declaration of Human Rights(1948) [FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948)].
•  The International Labour Organisation’s (ILO’s) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work [Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) deklaration om grundläggand principer och rättigheter i arbetslivet.
•  Rio Convention and Merida Convention on anti-corruption and environmental protection[Biodiversitetskonventionen och FN:s konvention mot korruption].
•  OECD:s riktlinjer för multinationella företag: Text, kommentar och klassificering.

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se