Privacy policy

Integritetspolicy - Falck Healthcare AB

Om Falck Healthcare

Falck Healthcare AB ingår i den danska koncernen Falck A/S. Falck bedriver verksamhet inom assistans, vård och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering, som en röd tråd genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor.

Falck Healthcare i Sverige genomför ca 1,6 miljoner behandlingar per år och hjälper individer och organisationer att bli friskare, effektivare och hälsosammare. Våra tjänster är både individ- och verksamhetsrelaterade och stödjer såväl medarbetare som chef genom krisstöd, personalstöd, psykologbehandlingar och fysiska behandlingar.

Följande integritetspolicy tydliggör bland annat följande:

 • Vilken information vi samlar in
 • Varför vi samlar in informationen ifråga
 • Hur vi avser använda insamlad information samt hur den lagras
 • Vilka rättigheter du har, till exempel gällande åtkomst och rättelse av information

Om du har några frågor är du välkommen att Kontakta oss via e-post: info@falckhealthcare.se eller telefon: 0771 – 50 50 80.

Personuppgiftsansvar

Falck Healthcare AB, med organisationsnummer 556577-1259, är personuppgiftsansvariga för större delen av vår behandling av personuppgifter. Det åligger Falck Healthcare i egenskap av privat vårdgivare inom specialiteterna krisstöd, personalstöd, psykologbehandlingar och fysiska behandlingar samt relaterad rådgivning inom arbetsmiljö och hälsa, att bestämma ändamål och medel för behandling av personuppgifter enligt gällande lagar och riktlinjer.

Vilken information samlar vi in?

Från dig, ditt försäkringsbolag och/eller din arbetsgivare inhämtar vi och behandlar följande personuppgifter om dig:

 • Kontaktuppgifter inklusive kontoinformation såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post
 • Upplysningar om din arbetsgivare/försäkringsvillkor Uppgifter som du tillför oss rörande din hälsa (”Hälsodata”).
  • Falck Healthcare som vårdgivare kommer aldrig dela din information till en icke-medicinsk tredje part (medicinsk tredje part kan exempelvis vara nationella register och försäkringsbolag).

Om ändringar av din information är gjord, kommer detta att registreras.
Det kan förekomma tillfällen då annan information än den ovan inhämtas.​

Hälsodata

Som vårdgivare efterlever Falck Healthcare bestämmelserna i patientdatalagen (2008:355). Det betyder att vi är skyldiga enligt lag att behandla och arkivera Hälsodata om dig som uppkommer under ditt möte med oss.

När du nyttjar vår tjänst omfattar det bl.a. rådgivning över telefon, möte med läkare och/eller psykolog, provtagning etc. Du kan då komma att lämna uppgifter rörande din fysiska och psykiska ohälsa. Dessa uppgifter kan inbegripa, men är inte avgränsade till, information om att du lider av någon sjukdom, medicinering, provresultat eller ditt fysiologiska eller biomedicinska tillstånd.

Automatiserat beslutsfattande

Dina personuppgifter kommer inte bli föremål för automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering.​

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi inhämtar och behandlar information i följande syfte:

Gäller för kunder och klienter:

 • Kontaktuppgifter samlas in för att göra det möjligt för Falck Healthcare att kontakta dig; inför besök, uppföljning av besök, avtalsfrågor.
 • Vi inhämtar upplysningar om din arbetsgivare och avtalade tjänster för att bekräfta att du har rätt att nyttja de tjänster du efterfrågar.


Gäller endast klienter:

 • Ditt personnummer behövs för att på ett säkert sätt kunna identifiera dig och följa lagstiftningen.
 • Syftet med att inhämta hälsodata är för att vi på bästa sätt ska kunna tillgodose ditt behov inför ett behandlingsupplägg.
 • Falck Healthcare för även ett register för att kunna hålla reda på dina besök. Från detta register erhålls fakturor till dig, din arbetsgivare, försäkringsbolag eller annan betalningsansvarig samt statistik på vad vi utfört för tjänster. Ur statistiken kan man inte utläsa vad enskilda personer har fått för vård eller diagnos.​

Legal grund för behandling

Den legala grunden för ovanstående behandlingar av personuppgifter är artikel 6 (1)(b).

 • För behandling av allmänna kategorier av personuppgifter hänvisar vi till artikel 6(1)(b) och (c) i GDPR.
 • För behandling särskilda kategorier av personuppgifter hänvisar vi till artikel 9.
  • Överföring baserat på samtycke, artikel 6(1)(a) och (9)(2)(a)
  • Diagnostisk och behandling (9)(2)(c) och (h)
  • ​Överföring till kvalitetsregister (9)(2)(i)

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter om så önskas. Om du vill få en kopia av en del eller samtlig information som vi tillhandahåller, skicka gärna ett mejl till: info@falckhealthcare.se, eller skriv till oss på adressen längst ner i detta dokument. Om dina personuppgifter är felaktiga vill vi ge dig möjligheten att rätta eller radera dem – förutsatt att informationen inte måste sparas av juridiska skäl. Du har även rätt att begära begränsning av behandling som rör dig och rätt att invända mot behandling.

Om du önskar att få ut dina personuppgifter och överföra dem till en annan aktör vill vi hjälpa dig att enkelt göra detta (rätten till dataportabilitet). Observera att detta inte automatiskt innebär att personuppgifterna raderas från Falck Healthcares system och påverkar inte den ursprungliga lagringsperioden för de uppgifter som har överförts.

Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Det ska vara lika lätt att ge sitt samtycke som att återkalla det.

Om det avser journalhandling har du rätt enligt Patientdatalagen 8 kap. 2 §, att en journalhandling inom enskild hälso- och sjukvård, ska på begäran av patienten eller av en närstående till patienten så snart som möjligt tillhandahållas honom eller henne för att läsas eller skrivas av på stället eller i avskrift eller kopia, om inte annat följer av 6 kap. 12 § eller 13 § första stycket patientsäkerhetslagen (2010:659).​

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

Då Falck Healthcare ibland anlitar underleverantörer, så som leg. psykolog/ leg. psykoterapeut och leg. fysioterapeut, finns behov av överföring av patientdata. Då överföring av personuppgifter sker inhämtas alltid muntligt samtycke som noteras i journal.

Vi överför dina personuppgifter till underleverantörer som behandlar och lagrar personuppgifter på uppdrag av Falck Healthcare. Falck Healthcarehar har ingått avtal med leverantörerna om behandling av dina personuppgifter. Avtalen reglerar vilka personuppgifter som delas med leverantören samt hur dessa skall behandlas och skyddas.

Kategorier av underleverantörer:
Behandlarnätverk: Psykologer och fysioterapeuter IT: Datakommunikation, t.ex. e-post​

Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES

Vi överför dina personuppgifter till mottagare i länder utanför EU/EES då vi använder externa leverantörer för att hosta/lagra ovanstående angivna personuppgifter. Grunden för den internationella överföringen är EU:s ”Standardavtalsklausuler” för överföring från personuppgiftsansvariga till personuppgiftsbiträden i länder utan adekvat skyddsnivå utanför EU/EES. Standardavtalet är tillgänglig på flera språk via den här länken.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Falck Healthcare strävar efter att inte lagra mer information än vad som är nödvändigt för de ändamål som de ska behandlas. Personuppgifter kommer att lagras i enlighet med gällande dataskyddsreglering samt nationell lagstiftning.

Vi sparar uppgifter om våra kunder i högst ett år efter det att vår kundrelation är avslutad. Uppgifter om potentiella kunder eller om kunder där vi inte har en kundrelation sparas i högst tre månader. Notera att information kan sparas på grund av annan gällande nationell lagstiftning, t ex. bokföringslagen.

Din patientjournal sparas i minst 10 år efter det senaste besöket, därefter arkiveras det enligt Patientdatalagens bestämmelser. Information rörande räkenskap sparas i sju år enligt bokföringslagen.​

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

En central del av Falck Healthcares verksamhet går ut på att samla in och behandla extra skyddsvärda (känsliga) personuppgifter. Vi fokuserar på att upprätthålla hög skyddsnivå genom att skydda Falck Healthcare och de personuppgifter vi behandlar mot obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller destruktion av den information vi förfogar över. Åtkomsten till de personuppgifter som vi behandlar är strikt behörighetsstyrt och vi tillämpar ”minsta privilegiets princip”. Det betyder att endast en identitet (t ex, en automatisk process eller individ) som är involverad i ett personärende har tillgång till personuppgifterna. Behörighet är strikt reglerad, där personal inte ska ha mer tillgång än vad som är nödvändigt för att utföra sina plikter.

Efterlevnad och samarbete med tillsynsmyndigheter

Falck Healthcare kommer att samverka med berörda myndigheter inklusive Datainspektionen i enlighet med gällande dataskyddsreglering. Datainspektionen kommer att rådfrågas vid behov. När vi får skriftliga klagomål kontaktar vi den berörd person och följer upp ärendet. Om ärendet inte går att lösa inom rimlig tid, tar vi hjälp och stöd av berörd myndighet.​

Cookies- Vad är en cookie och vad används de till?

En cookie är en liten fil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Alla webbplatser kan skicka cookies till din webbläsare, om dina inställningar i webbläsaren tillåter det.

Till vad använder Falck Healthcare cookies?

 • För att ge dig som besökare en så bra upplevelse av falckhealthcare.se som möjligt använder vi cookies för att skydda och förbättra vår websida.
 • Vi använder cookies för kunna ta hänsyn till tidigare val du har gjort på webbplatsen. Till exempel håller vi reda på om du tidigare accepterat cookies.
 • Vi använder cookies för kunna förbättra användarupplevelsen genom att mäta hur många besök vi har till olika innehåll på webbplatsen.
 • Vi använder cookies för att kunna leverera en säker tjänst till våra besökare. Exempelvis använder vi säkerhetscookies när du loggar in samt för att förhindra bedräglig användning av inloggningsuppgifter och för att förhindra att obehöriga kommer åt våra användares information.
 • Vi använder cookies för navigering och funktioner på webbplatsen, så kallade session cookies, för att hålla reda på att du är en och samma användare.

Använder Falck Healthcare tredjeparts cookies?

Falck Healthcare använder tredjepartcookies bland annat för statistikverktyget Google Analytics som sparar information om hur besökarna använder webbplatsen, till exempel antal sidvisningar, klickade länkar och antal besök. Informationen används för att vi ska kunna följa upp hur besökarna använder webbplatsen och för att vi löpande ska kunna förbättra webbplatsen och användarupplevelsen. Den insamlade informationen vidarebefordras till och lagras av Google och kan överföras till tredje part om det krävs enligt lag, eller i de fall tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kan inte koppla samman IP-adresser med någon annan data som Google har.

Inställningar i din webbläsare

Om du inte vill använda cookies kan du ställa in detta i din webbläsare. Många webbläsare låter dig även göra andra inställningar om hur cookies hanteras, till exempel hur länge de sparas. Om du är osäker kan du läsa mer i webbläsarens eller enhetens hjälpinformation.

Samtycke till cookies och frågor

Om du inte stänger av cookies i din webbläsare och fortsätter använda falckhealthcare.se samtycker du därmed till vår användning av cookies. Du kan när som helst ändra ditt val genom att justera din webbläsares inställningar. Väljer du att neka cookies kan det medföra att vissa av våra funktioner på falckhealthcare.se inte fungerar på samma sätt som om du skulle accepterat cookies. Frågor om hur vi använder cookies är du välkommen att ställa till oss via kontaktuppgifterna längst ner i detta dokument.​

Förändringar i vår integritetspolicy

Falck Healthcare integritetspolicy kommer att revideras regelbundet. Samtliga ändringar och uppdateringar meddelas på denna sida. Den senaste uppdateringen genomfördes 2018-05-18. Vi kommer även att spara tidigare versioner av denna integritetspolicy i ett arkiv så att du kan läsa dem.​

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar gällande vår behandling av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.

Falck Healthcare AB
Box 3086
103 61 Stockholm
Telefon: 0771 - 50 50 80

Du kan även skicka e-post till vårt Dataskyddsombud: dpo@falck.com

Kontakta Datainspektionen (senare Integritetsskyddsmyndigheten)

Om du bedömer att Falck Healthcare inte lever upp till Dataskyddsförordningens rådande krav, kan klagan ges till Datainspektionen. Se kontaktuppgifter nedan.

Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Fax: 08-652 86 52
Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm​