Integritetspolicy

Integritetspolicy för webbplatsbesökare

Detta Integritetspolicy beskriver hur Falck Sverige (hädanefter ”Falck”, ”vi” eller ”oss”) behandlar och skyddar dina personuppgifter.

När du besöker och navigerar på www.falcksverige.se hanterar vi personlig information om dig.

Olika typer av information och syfte

Vi samlar in och behandlar följande typer av personuppgifter:

 • ​IP-adress, operativsystem, språkinställningar, typ av webbläsare, typ av utrustning, MAC-adress (beroende på utrustning) m.m.
 • Din navigering på webbplatsen samt navigeringen omedelbart före och efter ditt besök på www.falcksverige.se. Tid och varaktighet för besök på sidor och undersidor m.m.
 • Intressen och preferenser.

Falck samlar in denna information med hjälp av cookies på www.falcksverige.se. Du kan läsa mer om detta i vår cookiepolicy.

Vi samlar in och behandlar informationen i följande syften:

 • ​För att hämta webbplatsen från servern så att webbplatsen kan visas i din webbläsare
 • För att optimera webbplatsen och din användarupplevelse
 • För att förbereda statistik om din och andras användning av webbplatsen
 • För att ta fram statistik och analyser i syfte att förbättra produkter, tjänster och teknik
 • I marknadsföringssyfte, inklusive profilering och beteendebaserade marknadsföringsinitiativ, för att göra vår produktinformation och våra erbjudanden så relevanta som möjligt för dig
 • För att följa tillämplig lagstiftning (bland annat EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och e-sekretessregler), inklusive följande:
  • Dokumentationskrav
  • ​Efterlevnad av grundläggande principer för behandling av personuppgifter och rättsliga grunder för behandling (bland annat inhämtande av samtycke)
  • Implementering och underhåll av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder
  • Utredning av misstänkta eller kända säkerhetsöverträdelser och rapportering till registrerade entiteter och myndigheter
  • Behandling av förfrågningar och klagomål från registrerade enheter och tredje part
  • Hantering av inspektioner och begäran från tillsynsmyndigheter
  • Hantering av tvister med registrerade enheter och tredje part
  • Statistik över användningen av webbplatsen

Källor

Vi samlar in information om ditt beteende med hjälp av cookies på webbplatsen. Du kan läsa mer om detta i vår cookiepolicy. Information kan också samlas in från dig direkt, från våra IT-system, från Falcks konsoliderade företag eller från tredje part.

Rättslig grund för insamling och behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för insamling av dina personuppgifter med hjälp av cookies, inklusive i profileringssyfte, är ditt samtycke. Se avsnitt 3 i den danska exekutiva förordningen om information och samtycke som krävs för att lagra eller komma åt information i slutanvändarens terminalutrustning (”Executive Order on Cookies”).

Dina personuppgifter kan komma att behandlas för andra ändamål och baseras på en annan rättslig grund, inklusive dokumentation av efterlevnad av lagstiftning, se artikel 6(1)(c) i GDPR, och utöva rättsliga intressen i enlighet med Falcks berättigade intresse av att skydda sin rättsliga ställning, se artikel 6(1)(f) i GDPR.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke, men detta kommer inte att påverka hantering och informationsdelning som skett innan du återkallat ditt samtycke, det vill säga återkallandet av ditt samtycke kommer endast att gälla framåt.

Utlämning av personuppgifter

Personuppgifter lämnas ut och delas med följande mottagare enligt beskrivningen i cookiesamtycket och i cookiepolicyn:

 • ​Digitala mediepartners
 • Samarbetspartners för kreativa och digitala byråer

Överföring av personuppgifter till mottagare i länder utanför EU/EES

Vi överför dina uppgifter till mottagare i länder utanför EU/EES eftersom vi använder en extern leverantör för lagring av ovannämnda personuppgifter. Grunden för internationella överföringar utgörs av EU:s ”standardavtalsklausuler” gällande överföringar från datakontrollanter till databehandlare i länder utan godkänd skyddsnivå utanför EU/EES. Standardavtalet finns tillgängligt på olika språk via denna länk.  

Insamling på frivillig eller obligatorisk basis

Det är frivilligt att tillhandahålla personuppgifter. Om du väljer att inte uppge informationen kan det bland annat hända att du inte kan komma åt webbplatsen eller använda vissa funktioner på den.

Lagringsperiod

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ovan nämnda syften och eventuella efterföljande, lagliga syften. Dessutom behåller vi dina personuppgifter så länge det krävs för vår dokumentation av efterlevnaden av tillämplig lagstiftning, vilken baseras på reglerna om tidsbegränsning. Vi sparar också informationen så länge det är nödvändigt för att försvara oss mot eller driva civilrättsliga ärenden, vilket också baseras på reglerna om tidsbegränsning. Om en reklamation görs sparar vi däremot informationen under en längre tid för att hantera reklamationen. För andra syften, inklusive lagstadgad dokumentation och implementering av säkerhetsåtgärder, behåller vi personuppgifterna så länge det är nödvändigt baserat på lagstadgade regler om tidsbegränsning gällande straffrättsligt ansvar.

Dina rättigheter

Med förbehåll för begränsningar som beror på lagstiftning omfattar dina rättigheter följande: rätt till tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättelse av felaktig information, rätt till radering av information, rätt till begränsning av hantering, rätt till dataportabilitet och rätt att invända mot behandling av personuppgifter, inklusive automatiserat individuellt beslutsfattande.

Du har även rätt att invända hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Rätt att invända

Du har rätt att – av skäl som rör din specifika situation – invända mot behandlingen av personuppgifter om den rättsliga grunden baseras på berättigade intressen, enligt ovan. Falck får inte längre behandla personuppgifter såvida Falck inte kan uppvisa juridiskt riktiga anledningar för en hantering som föregår dina intressen och rättigheter eller om behandlingen är juridiskt nödvändig, bestyrkt eller försvarbar.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller sekretess, kontakta vårt dataskyddsombud på dpo@falck.com.

Falck Danmark A/S
Sydhavnsgade 18
2450 Köpenhamn SV
Danmark
 
Tel.: +45 70 33 33 11
CVR: 16271241
Datum: 20 maj 2020