Goda råd

Arbeta aktivt med psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa som är relaterat till arbete och stress är vanligt och ligger till grund för många sjukskrivningar. Här ger vi konkreta råd på hur du som chef kan arbeta aktivt och förebyggande med psykisk ohälsa för att motverka sjukskrivningar och förkorta rehabiliteringstiden.

1. Arbeta förebyggande 

Ett gott socialt klimat och förebyg­gande åtgärder mot stressrelaterade besvär är det bästa sättet att förebygga psykisk ohälsa hos medarbetarna. Det handlar bland annat om en tydlig fördelning av arbetsuppgifter och att ansvar och befo­genheter följs åt. Se till att medarbetarna har möjlighet att påverka sina arbetsupp­gifter och är delaktiga i förändrings­ och utvecklingsarbete.

2. Utveckla kompetensen

Ju mer medveten en person är om psykisk hälsa, desto bättre kommer hon att kunna ta hand om sig själv. Ta gärna ini­tiativ till kompetenshöjande föredrag om stress och psykisk hälsa. Uppmuntra med­arbetarna till motion genom exempelvis friskvårdsbidrag och erbjud personer med sömnsvårigheter att gå sömnskola. Skapa också medvetenhet om behovet av åter­hämtning i stort och smått för att kunna prestera bra över tid.

3. Minska stigmatiseringen

Arbeta för en gemensam värdegrund där alla behandlas med respekt. Utveckla också ett tillåtande klimat där medarbetare vågar berätta om de har det tufft eller mår dåligt. Att kunna berätta om upplevelser av psykisk ohälsa för en accepterande omgiv­ning kan vara befriande och lättande. Erbjud stöd vid de individuella medarbe­tarsamtalen. Prata med varandra, inte om varandra.

4. Fånga tidiga signaler 

Lär dig känna igen tidiga tecken på psykisk ohälsa. Det kan handla om ökad sjukfrånvaro, trötthet eller en tydlig pre­stationsförsämring. Medarbetare som bör­jar komma för sent eller som omotiverat arbetar över mer än vanligt kan också vara i riskzonen. Andra tidiga tecken på psy­kisk ohälsa kan vara häftiga humörsväng­ningar, huvudvärk eller att personen tap­par sitt sinne för humor.

5. Våga fråga

Om du ser tecken på att en medarbe­tare inte mår bra, ta snabbt initiativ till ett enskilt samtal. Var stödjande och ställ frå­gor på ett öppet sätt utan att värdera. Det viktiga är att du lyssnar, inte att du kom­mer med en färdig lösning direkt. Tipsa gärna om möjligheten att ta del av tillför­litlig information på internet, till exempel 1177, Vårdguiden eller den nationella kam­panjen Hjärnkoll.

6. Glöm inte kollegorna

Var medveten om att psykisk ohälsa hos en medarbetare ofta inverkar på hela arbetsgruppen. Situationen kan både leda till oro, svåra sociala situationer och en ökad arbetsbörda när någon inte kan arbeta fullt ut. Samtidigt kan kollegornas vänskap och omsorg vara en viktig resurs för den drabbade på vägen mot att må bättre. Var öppen och ärlig mot arbetsgrup­pen utan att bryta den sekretess du lovat den person som mår dåligt.

7. Håll kontakten

Om psykiska besvär leder till sjuk­skrivning är det viktigt att arbetsgivaren agerar klokt för att bidra till att frånvaro­perioden inte blir längre än nödvändigt. Det allra viktigaste är att redan från bör­jan hålla kontakten. Visa att du fortfarande räknar medarbetaren till arbetsgruppen genom att fortsätta bjuda in till konferen­ser och sociala aktiviteter. Bestäm tid för när ni ska höras eller träffas nästa gång, och hör av dig även om medarbetaren inte självmant tar kontakt.

8. Hjälp till rätt stöd

Tidiga insatser underlättar återgång till arbetet. Vid lättare depressioner eller ångest kan företagshälsan eller primär­vården i regel erbjuda tillräckligt stöd. Vid svårare depressionstillstånd och andra symtom på psykisk sjukdom kan psyki­atrisk expertis behöva kopplas in. För att få råd och en första bedömning av vilka insatser som behövs kan du som chef vända dig till exempelvis företagshälsans rehabsamordnare.

9. Samarbeta om stödet 

Se till att tidigt skapa en direktkon­takt med Försäkringskassan, företagshäl­san och eventuella andra vårdgivare. Efter en första bedömning kan företagshälsans rehabsamordnare koordinera insatserna under rehabiliteringen. Skapa en gemen­sam plan för hur ni gemensamt och alla inblandade var och en för sig bäst kan bidra till att den drabbade kan må bättre. Glöm inte att medarbetaren självklart är huvud­ personen. Beroende på situationen kan det också vara bra att ha en upparbetad kon­takt med familjen och andra anhöriga till den som drabbats.

10. Ge stöd till återgång till arbetet

En diagnos säger inte alltid vad en medar­betare klarar av. Det varierar från person till person hur man upplever och hanterar sin psykiska ohälsa och hur mycket stöd man behöver. I takt med att medarbetaren börjar må bättre kan ni gemensamt planera för ett gradvist återvändande till arbetet. Om sjukskrivningen varit långvarig kan det vara bra att börja med några sociala besök på arbetsplatsen. Ta reda på vilka behov som finns av att anpassa arbetsupp­gifterna så att en återgång till arbetet kan underlättas.

Läs mer