Företagshälsovård

Det här är företagshälsovård

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden. En väl fungerande företagshälsovård är ett bra stöd i arbetsmiljöarbetet.

Till företagshälsovårdens arbetsuppgifter hör att kunna identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Detta kräver många olika kompetenser. Det kan handla om kunskaper i till exempel arbetsorganisation, yrkeshygien, beteendevetenskap, ergonomi, medicin, rehabilitering och teknik.
 
Olika arbetsplatser och branscher kan ha olika behov av företagshälsovård både när det gäller utbudet av tjänster och av specifik yrkeskompetens. 

Samarbete mellan olika experter

De olika yrkesgrupperna inom företagshälsovården bidrar genom sitt arbete till att upptäcka, förebygga och minimera arbetsmiljörisker. Dessa insatser ingår som en viktig del i företagets/organisationens arbete med arbetsanpassning och rehabilitering. Företagshälsovårdens expertkunskap kan ofta behövas när det gäller att undersöka och bedöma fysiska och psykiska hälsorisker och för att föreslå åtgärder.

Möjlighet att upptäcka hälsorisker

Företagshälsorna erbjuder flera olika arbetsmiljö- och hälsorelaterade yrkeskompetenser som samverkar. Det gör det lättare att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen. Vanliga yrkesgrupper inom företagshälsovården är arbetsmiljöingenjör, företagsläkare, företagssköterska, fysioterapeut, hälsopedagog, hälsovetare, ergonom och beteendevetare eller psykolog. 
 
Det är bäst om företagshälsovården fungerar som en sammanhållen resurs och att den anlitas löpande i stället för till enstaka tjänster. På så sätt kan kvaliteten i arbetsmiljöarbetet säkras över tiden. Då ökar också möjligheten att tidigt upptäcka hälsorisker.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren är skyldig att undersöka, genomföra och följa upp arbetet så att arbetsmiljön blir bra. De anställda ska få tillfälle att medverka i detta arbete. En resurs i detta kan vara företagshälsovården. Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter anger närmare vilka krav som ställs.
 
Några av de föreskrifter som är särskilt viktiga när det gäller företagshälsovården är:

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
AFS 2020:5 Arbetsanpassning
AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet

Läs mer om riskbruk på Statens folkhälsoinstituts webbplats www.fhi.se