Ambulans

Skapar morgondagens ambulanssjukvård

Ambulanssjukvården är en viktig del i den mobila vården och i vårdkedjan. I den pågående vårdomställningen ”God och nära vård” ska vården i större grad flyttas ut från sjukhuset till andra former av vård. Hos vårdcentraler, hälsocentraler, specialistmottagningar, mobila team, läkarbilar och genom digitala vårdlösningar.

Runt om i världen är Falcks ambulansteam med och driver den mobila vården framåt. Det som var omöjligt igår är möjligt idag. Falck erbjuder redan idag en palett av tjänster inom akut ambulans, läkarbilar samt flera andra former av mobila vårdtjänster.

Den mobila vården håller på att utvecklas i Sverige och med en god och nära vård ska patienter även kunna få fler besök av vårdpersonal i hemmet i stället för att alltid själva tvingas besöka en vårdinrättning.

I Sverige finns etablerade samarbeten med Region Västerbotten och Östergötland. Alla samarbeten är anpassade efter regionernas specifika behov och önskemål – allt för att kunna finnas där för patienten på allra bästa sätt.

I en snar framtid kommer allt fler provtagningar ske i hemmet och framöver kan röntgen och enklare operationer i större utsträckning ske hemma.

Nära innebär med andra ord att vården ska ges geografiskt nära men handlar också om olika tekniska, digitala och mobila vårdtjänster. Inom Falck är övertygelsen stor om att det behövs kloka samarbeten för att tillsammans kunna möta och samordna de framtida vårdutmaningarna. Tillsammans kommer vi att göra skillnad.

Sverige, likt många andra länder, genomgår idag snabba och stora samhällsförändringar som ställer nya krav på hela vårdsystemet. Inom Falck är övertygelsen stor att det behövs samarbeten mellan alla samhällsaktörer för att tillsammans kunna möta framtida utmaningar med ökat kostnadstryck, förändrad demografi och medborgarnas växande förväntningar på god och nära vård.

Rätt kompetens på rätt plats

Ambulanserna bemannas av specialistutbildade sjuksköterskor, grundutbildade sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare. Teamen ansvarar för patienten och för att säkra vårdbedömningen.

Runt om i världen är Falcks ambulansteam med och driver den mobila vården framåt. Falcks medarbetare har både kompetensen och erfarenheten som krävs för att leverera i den akuta situationen och utveckla morgondagens ambulanssjukvård. Det som var omöjligt igår är möjligt idag.

Ambulance_Sweden_Stockholm_2020 07 - Web_16_9

För prio 1-uppdrag är ambulansen på rull inom 90 sekunder. Prioritering och dirigering sker geografiskt och dynamiskt vilket innebär att den hjälpsökande får närmsta lämpliga resurs.

Medarbetarnas förstahandsval

Falck vill vara den bästa arbetsgivaren för ambulanspersonal. God arbetsmiljö spelar en viktig roll för att skapa trygghet i de utsatta situationer som ambulansteamen befinner sig i. Vi erbjuder individanpassade scheman och arbetstider för att säkra att medarbetarna får möjligheter att på bästa sätt kunna utföra sitt ansvarstyngda jobb.

Kvalitetsmål och hållbarhet

Tillsammans med uppdragsgivaren sätter Falck upp gemensamma regler, kvalitetskontroller och rutiner för uppföljning och avvikelsearbete för att hålla höga kvalitetsmått på ambulansverksamheten. Detta arbete ligger till grund för olika utbildningsinsatser för medarbetare. Att bidra till ett bättre klimat och ett hållbart samhälle är en självklarhet. Ett av de viktigaste delmålen för stunden är att uppnå en helt fossilfri verksamhet senast 2025.