Personuppgiftshantering

Personuppgiftshantering

I den här sektionen

GDPR Regelverket med implementering för Svenska företag 2018-05-25 ställer krav på individens rätt gällande information om och hantering av uppgifter om individen. På dessa sidor beskrivs hur Falck arbetar med personuppgifter allmänt samt hur individen kan kontakta Falck för frågor i enlighet med det nya regelverket.​

Falck består i Sverige av flera verksamhetsben där varje verksamhetsben har sin egen organisation utan vidare insyn i varandras verksamhet. Detta inneb​är att information, förfrågningar och begäran gällande GDPR skall ställas till respektive organisation.

Falck Emergency 

Falck Emergencys verksamhet hanterar tjänster inom Akutsjukvård och Räddningstjänst. 

Inom samlingsbegreppet Falck Emergency ingår följande bolag:

 • Falck Ambulans AB 
 • Falck Räddningstjänst AB 
 • Falck Services AB 
 • Falck Brann og Redningstjeneste AS 

Falck Assistance 

Falck Assistance verksamhet hanterar tjänster inom vägassistans, bärgning, vägassistansförsäkring, hjärtstartare och första hjälpen material och utbildning. 

Inom samlingsbegreppet Falck Assistans ingår följande bolag: 

 • Falck Räddningskår AB 
 • Falck Försäkringsaktiebolag

 

Falck Healthcare

Falck Healthcare AB bedriver verksamhet inom assistans, vård och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering.

Se flikar till vänster för information om respektive verksamhet samt kontaktvägar. ​

Allmänna besökare på hemsidan www.falcksverige.se​​ 

När du besöker och klickar på www.falcksverige.se behandlar vi en rad personuppgifter.

Typer av information och ändamål
 • Vi samlar in och behandlar följande typer av personuppgifter:
 • IP-adress, operativsystem, språkinställning, webbläsartyp, typ av utrustning, MAC-nummer (beroende på utrustning) mm.
 • Rörelser runt på hemsidan, tidpunkter för besök och varaktighet av besök på sidor och undersidor mm.
 • Intressen och preferenser

Falck samlar in dessa uppgifter via cookies på www.falcksverige.se. Det kan du läsa mer i vår Cookie Policy.

Vi insamlar därutöver ditt fordons registreringsnummer och information om ditt fordon från Transportstyrelsen i förbindelse med köp av Vägassistansförsäkring. 

 

De ändamål som vi samlar och behandlar information är:
 • För att ladda ner hemsidan från servern så att hemsidan kan visas i din webbläsare.
 • För att optimera sidan och ge dig den bästa möjliga upplevelsen.
 • Uppdatera statistik över din och andras användning av hemsidan.
 • Få ut statistik och analys för att kunna förbättra produkter, tjänster och teknik.
 • I marknadsföringssyfte, så att vår produktinformation och erbjudanden till dig blir så anpassade som möjligt.
 • För att kunna upprätta dig som kund för Vägassistansförsäkring.
 • Att följa gällande lagstiftning (t.ex. EU: s dataskyddsförordning), t.ex.
  • Dokumentationsplikt
  • Överensstämmelse med grundläggande principer för behandling av personuppgifter och rättslig grund för behandling (d.v.s. samtycke)
  • Implementering och underhåll av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder
  • Undersökning av misstanke eller kännedom om säkerhetsbrott och rapportering till registrerade och myndigheter
  • Hantering av förfrågningar och klagomål från registrerade och tredje parter
  • Hantering av inspektioner och förfrågningar från tillsynsmyndigheter
  • Hantering av tvister med registrerade och tredje parter
  • Statistiska uppgifter angående användningen av hemsidan. 
Källor

Informationen om ditt beteende samlas in med hjälp av cookies på webbplatsen. Läs mer i vår Cookie Policy. Information kan också hämtas direkt från dig, från våra IT-system, från våra anslutna företag eller från tredje part.

 

Den rättsliga grunden för insamling och behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för vår samling av din personliga information med hjälp av cookies, är ditt samtycke, se punkt 3 i Cookie Policy.

Personuppgifter kan behandlas för andra ändamål och baseras på annan rättslig grund, inklusive dokumentation för överensstämmelse med lagstiftningen, se artikel 6(1)(c) i GDPR, samt fullföljande av rättsliga intressen i enlighet med Falcks legitima intressen att kunna skydda sina rättsliga intressen, se artikel 6(1)(f) i GDPR. 

Du har rätt att återkalla samtycke, utan att det påverkar den behandling eller upplysning som har ägt rum före återkallandet d.v.s. återkallelsen har endast en framåtgående effekt.
 

Delning av personuppgifter till databehandlare

Dina personuppgifter kan komma att delas med vissa underleverantörer, inklusive digitala mediepartners, kreativa och digitala byråspartners, etc., som behandlar och lagrar personlig information på Falcks vägnar.

Om insamlingen är frivillig eller obligatorisk

Det är frivilligt att lämna personuppgifter. Konsekvenserna av att inte ge informationen är att du inte kan komma åt webbplatsen eller använda vissa funktioner på sidan etc.

Överföring av personuppgifter till mottagare i länder utanför EU/EES. 

Vi överför dina personuppgifter till länder utanför EU/EES, eftersom vi använder externa leverantörer för att bearbeta och lagra vissa av de ovanstående personuppgifterna.

Den rättsliga grunden för överföringen är EU:s "standardavtalsklausuler" för överföringar från registeransvariga till dataprocessorer i osäkra länder utanför EU/EES eller US Privacy Shield​. 

Standardavtalet finns tillgängligt på olika språk på den här länken: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087

 

Läs mer om US Privacy Shield på: www.privacyshield.gov​​

Kontakt​

Vid generella frågor angående behandlingen av personlig information eller kring dina rättigheter, var god kontakta dataskyddsombudet på dpo@falck.com. Notera att begäran av registerutdrag inte kan skickas till denna mailadress. Information, förfrågningar och begäran gällande GDPR skall ställas till respektive organisation. Se flikar till vänster för information om respektive verksamhet samt kontaktvägar. ​

Dataskyddsombudet verkar som kontaktperson gentemot alla individer, myndigheter och kunder i dataskyddsfrågor med följande arbetsuppgifter:
 
a) Att informera och ge råd till bolaget (den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet) och de anställda som behandlar om deras skyldigheter enligt GDPR och andra av unionens eller medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser.
b) Att övervaka efterlevnaden av GDPR, av andra av unionens eller medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser och av bolagets (den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets) strategi för skydd av personuppgifter, inbegripet ansvarstilldelning, information till och utbildning av personal som deltar i behandling och tillhörande granskning.
c) Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och övervaka genomförandet av konsekvensbedömningar (GDPR, artikel 35).
d) Att samarbeta med tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).
e) Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten

​​​

Version: 20191025_v1