Nyheter

Hur långt räcker allmänhetens tålamod för eftersatta vårdinsatser under pandemin?

En ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Falck visar att förtroendet för vården har ökat under pandemin. Det ökade förtroendet kommer från mötet med de som arbetade i den allra yttersta frontlinjen i det direkta mötet med patienter. Vårdens absolut viktigaste resurs framåt är erfarenheterna från de tidigare faserna av pandemin och för det krävs det ett ledarskap som förvaltar de erfarenheterna.

Juni 23, 2021 12:00 CET

Nyhet från den 23 juni 2021

Allmänheten har hjälpt till att ge vården det andrum man har behövt under pandemin genom att undvika att söka vård trots egna vårdbehov. Det visar en aktuell undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Falck.

Drygt en av fyra (26%) har undvikit att söka vård på grund av hög belastning inom vården och nära en av sex (15%) har fått sina vårdbehov uppskjutna under det gångna året. En av sex (16%) avstod från att söka vård för att man kände oro för att smittas av covid-19. Bland dem som avstod från att söka vård har sedan problem uppstått hos nära en av tio (8%).

Novus VD Torbjörn Sjöström konstaterade under presentationen av undersökningen att allmänheten därmed hjälpt till ”att hålla samhället uppe”. Han varnade också för att toleransen nu snabbt sjunker om inte de med vårdbehov snabbt tas om hand när andra frågor dyker upp i det offentliga samtalet.

Jag håller med och tror att en eventuell fjärde våg av pandemin i kombination med en synligt växande frustration bland allmänheten över sina ej tillgodosedda vårdbehov kan leda till en ansträngd situation för vården.

Det kommer vården dock kunna hantera med hjälp av lärdomar från pandemin med en förändringsvilja, innovationsförmåga och lyhördhet gentemot medarbetarna.

Vi bestämde tidigt att ingen skulle få arbeta utan fullt fungerande skyddsutrustning i våra verksamheter. När sedan varken munskydd, visir eller långa skyddsförkläden fanns att tillgå fick vi själva som ambulansföretag hitta lösningar.

Liknande erfarenheter och samarbeten har skett hos många och behöver tas tillvara för att inte leda till en kompetensflykt från vården. Medarbetarna i frontlinjen har även de visat hur de löser komplexa utmaningar.

Undersökningen visar att sex av tio bland allmänheten (62%) har fått ökat förtroende för vården under pandemin och kan härledas till vårdpersonalen. När förtroendet minskar beror det på bristande resurser och ledarskap.

I undersökningen har allmänheten svarat på hur de anser att vårdskulden ska hanteras. Mer personal (69%) och ett förbättrat patientflöde (53%) är något av de anser är viktigast.

Allmänhetens beredskap för digital vård och villigheten att dela med sig av data har ökat under pandemin. Dessutom finns ett intresse för mobil vård i hemmet.

Nära en av fyra (24%) har erfarenhet av mobil vård och bland de som har erfarenhet av det uppger sex av tio (60%) att de upplevde det som positivt att vården skedde i hemmet. De är även positiva till att provtagningar (61%) och läkarundersökningar (47%) utförs i hemmet. Av de som saknar erfarenhet av mobil vård är drygt hälften (52%) positiva till att få mobil vård.

Digitaliseringen skapar också den möjligheter för att möta många olika vårdbehov för till exempel den förebyggande och den kroniska vården. Undersökningen visar att fyra av tio (38%) uppger att de nu är mer benägna att söka digital vård och att en av tre (33%) är positiva till att lämna ut hälsodata.

Framtidens vårdbehov möts inte enbart av fler fysiska sjukhusbyggnader och fler sängplatser.

Det visar även ambulansvårdens stora förändringar, från att ha varit en logistikpartner i början till mer av nutidens rullande akutmottagningar. Och i framtiden kommer mindre ingrepp och operationer i hemmet kunna genomföras.

Nycklarna till att lösa vårdbehoven i en post-corona-tid ligger inte i fler utredningar eller andra former av långbänk utan hos såväl allmänheten som vårdens olika aktörer. Vi har alla förflyttat oss under pandemin och nu krävs ett ledarskap som tar tillvara medarbetarnas erfarenheter från pandemin samtidigt som man möter allmänhetens behov med ett tjänsteutbud som ger dem en god och nära vård som är tillgänglig, snabb och kompetent och i långt mycket större grad platsoberoende.

Uno Lundberg, vd Falck Emergency

 

Här finns en kort videosammanfattning av när rapporten presenterades.

Download rapport

För att ta del av undersökningen kontakta kommunikationschef Cecilia Boija, cecilia.boija@se.falck.com

Affärsenhet Ambulance

Utforska vidare